Om intersex

Intersex är ett samlingsbegrepp som omfattar ett flertal kroppsliga tillstånd som bryter mot samhällets felaktiga föreställning om att kön är strikt binärt i fasta kategorier. Med andra ord har vi kroppar som på olika sätt befinner sig på spektrat mellan kategorierna “man” och “kvinna” så som de anses konstruerade enligt normen. Intersex är det begrepp som vi valt att själva återta för att normalisera och avmedikalisera våra kroppar.

Varför ”intersex”?

Inom sjukvården finns en mängd olika diagnosbeteckningar inom begreppet “DSD” (disorders of sex development/ könsutvecklingsstörning) eller “atypisk könskarakteristika” som vi förhåller oss kritiskt till då vi ser dessa begrepp som en del av att diagnosticera och medikalisera våra kroppar för att “normalisera” och på så sätt osynliggöra våra erfarenheter.
Vi anser att sjukvården inte har rätt att benämna våra kroppar som “störda” eller att ta sig rätten att isolera oss i smala diagnoskategorier. Istället vill vi öka kunskapen i samhället i stort och utmana samhällets och sjukvårdens föreställningar om kön, utmana essentialismen och de förtryckande strukturer som ligger till grund för patologisering av normbrytande kroppar och erfarenheter. Idag använder vi den engelska termen ”intersex” från engelskans ”sex” som i ”kön”, då begrepp som ”intersexuell” kan vara förvirrande då intersexvariationer inte har med sexuell läggning eller sexualitet att göra.

Det finns ett starkt internationellt stöd för att förbjuda ingrepp på intersexpersoner som inte har gett eller inte kan ge sitt samtycke.

Yogyakarta principerna, 2006

(Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity) är en samling principer som syftar till att säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. De nämner också intersex och ålägger alla stater att;

“B. vidta alla de lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder som krävs för att garantera att inget barns kropp förändras oåterkalleligt genom medicinskt förfarande i ett försök att ge barnet en könsidentitet utan ett fullständigt, frivilligt och informerat samtycke från barnet i enlighet med barnets ålder och mognad och under vägledning av principen att man vid alla åtgärder som berör ett barn ska sätta barnets bästa i främsta rummet,

C. inrätta en mekanism för skydd av barn som innebär att inget ska barn riskera, eller bli föremål för, medicinska övergrepp”

FNs rapport om Tortyr, 2013

“76. … Det finns ett överflöd av vittnesmål om personer som nekas medicinsk behandling, utsätts för verbala övergrepp och allmän förödmjukelse, psykiatrisk utredning, en mängd tvångsförfaranden som sterilisering, statligt sponsrad tvång … hormonbehandling och könsnormaliserande operationer under sken. av så kallade ”normaliserande ingrepp”. Dessa ingrepp är sällan medicinskt nödvändiga, kan orsaka ärrbildning, förlust av sexuell känsla, smärta, inkontinens och livslång depression och har också kritiserats som ovetenskapliga, potentiellt skadliga och bidrar till stigma.

 (A/HRC/14/20, para. 23).

77. Barn som är födda med atypiska könskaraktäristika utsätts ofta för irreversibel könsbestämmelse, ofrivillig sterilisering, ofrivillig könsnormaliserande kirurgi, som utförs utan deras informerade medgivande, eller av deras föräldrar, ”i ett försök att fixa barnets kön” och orsakar dem permanent oåterkallelig  infertilitet och orsakar allvarligt psykiskt lidande ..

79. Mandatet har noterat att ”medlemmar av könsmässiga minoriteter utsätts oproportionerligt för tortyr och andra former av övergrepp eftersom de inte uppfyller de socialt konstruerade könsnormerna.”

Europarådet, 2013

I oktober 2013 ålade Europarådet medlemsstaterna att

“genomföra ytterligare forskning för att öka kunskapen om intersexpersoners specifika situation, se till att ingen utsätts för onödig medicinsk eller kirurgisk behandling som är kosmetisk snarare än vital för hälsan, på spädbarn eller under barndomen, garantera kroppsintegritet, autonomi och självbestämmande för berörda personer och ge familjer med intersexbarn adekvat rådgivning och stöd ”

World Health Organization and UN interagency report, 2014

I maj 2014 utfärdade Världshälsoorganisationen ett gemensamt uttalande för att eliminera tvång och på annat sätt ofrivillig sterilisering. Ett uttalande mellan myndigheterna med OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA och UNICEF. Uttalandet hänvisar till ofrivilliga kirurgiska ”könsnormaliserande eller andra ingrepp” på ”intersexpersoner”. Det ifrågasätter den medicinska nödvändigheten av sådana behandlingar, patienternas förmåga att samtycka och en svag evidensbas. Uttalandet rekommenderar en rad vägledande principer för medicinsk behandling, inklusive att säkerställa patientens autonomi vid beslutsfattandet, säkerställa icke-diskriminering, ansvar och tillgång till åtgärder. 

Europarådet, 2015

I en omfattande första detaljerad analys av intersex hälsa och mänskliga rättighetsfrågor från en internationell institution publicerade Europarådet i maj 2015 ett dokument med titeln Human rights and intersex people. Dokumentet belyste en historisk brist på uppmärksamhet av intersexpersoners mänskliga rättigheter, om att nuvarande sociala och biomedicinska förståelser av kön och genus gör intersexpersoner ”särskilt utsatta” för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

FN: s kontor för mänskliga rättigheter, 2015

2015 beskrev FN: s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) brott mot mänskliga rättigheter mot intersex-personer:

 “Många intersex-barn, födda med atypiska könskaraktäristika, utsätts för medicinskt onödiga ingrepp och behandlingar i ett försök att tvinga deras fysiska utseende att anpassa sig till binära könsstereotyper. Sådana förfaranden är vanligtvis irreversibla och kan orsaka allvarligt, långvarigt fysiskt och psykiskt lidande.”

OHCHR erkände då också Australien och Malta som ”de första länderna som uttryckligen förbjudit diskriminering av intersex personer” och Malta som ”den första staten som förbjudit sexoperation eller behandling av intersex minderåriga utan deras informerade medgivande.” Det uppmanade FN-länderna att skydda intersexpersoner från diskriminering och ta itu med våld genom att:

”Förbjuda ”konverterings”-terapi, ofrivillig behandling, tvångssterilisering och tvingade könsundersökningar.” samt att ”Förbjuda medicinskt onödiga ingrepp på intersex-barn” 

FNs experter 2016

På Intersex Awareness Day, 26 oktober, krävde  FN-experter, inklusive kommittén mot tortyr, kommittén för barnets rättigheter och kommittén för rättigheter för personer med funktionshinder, tillsammans med Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, den interamerikanska Kommissionen för mänskliga rättigheter och FN: s specialrapporter ett brådskande stopp på kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot intersex personer, även i medicinska miljöer.

Europarådet 2017

I januari 2017 publicerade Europarådets kommitté för bioetik en rapport om barns rättigheter med titeln ”Rättigheterna för barn i biomedicin: utmaningar från vetenskapliga framsteg och osäkerheter”. Rapporten var kritisk mot bristen på bevis för tidiga medicinska ingrepp.

Trots denna stora, omfattande mängd stöd för förbud mot ofrivilliga ingrepp på barn, unga och vuxna med intersexvariation så finns det idag i Sverige varken ett skydd mot diskriminering av intersexpersoner eller någon lag som skyddar oss mot onödiga medicinska ingrepp på ett effektivt sätt. Istället lämnas den etiska frågan helt i händerna på de läkare som utför ingreppen.